Obavezni izborni predmeti izučavaju se po novim nastavnim programima kao dio strukture nastavnog plana opšte gimnazije.
Izborni predmeti omogućavaju učenicima da odaberu one predmete koji su u skladu sa njihovim sklonostima, interesovanjima i koji su u funkciji njegovog daljeg školovanja.
Programi obaveznih izbornih predmeta mogu se realizovati samo onda kada Savjet za opšte obrazovanje donese nastavni program obaveznog izbornog predmeta.
Učenici prvog i drugog razreda Gimnazije prilikom upisa su se opredijelili za izborne predmeta sa ukupno 3 časa nedjeljno, a učenici trećeg i četvrtog razreda sa 4 časa nedjeljno. Nakon toga je napravljen raspored učenika po grupama kao i raspored predmeta.
U prvom razredu se izučavaju sljedeći izborni predmeti:
– Umjetnost i vizuelna komunikacija
– Komunikologija
– Preduzetništvo
U drugom razredu se izučavaju:
– Debata
– Poslovna informatika
– Istorija religije
– Medijska pismenost
U trećem razredu učenici izučavaju sljedeće izborne predmete:
– Pojedinac u grupi
– Turistička geografija Crne Gore
U četvrtom razredu učenici izučavaju sljedeće izborne predmete:
– Biohemija
– Humana genetika
– Etika
– Evropske integracije
– Sociologija kulture