U uvjerenju da je znanje moć i da su nauka, kultura i umjetnost bogatstvo koje na mlađe naraštaje prenose samo dobri pedagozi,
Nastavničko vijeće Gimnazije “Panto Mališić” u Beranama, na sjednici održanoj 31.08.2007. godine, usvojilo je

ETIČKI KODEKS
GIMNAZIJE “PANTO MALIŠIĆ” – BERANE

Član 1.
Ovaj kodeks propisuje skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i načinu života moraju pridržavati svi nastavnici Gimnazije.
Pošto je nastavnički poziv izuzetno složen i društveno važan, neophodno je ostvariti visok stepen profesionalnosti i moralne odgovornosti.

Odnos prema profesiji
Član 2.
Čestitost, pravednost, humanost i uzajamno potpomaganje, kao temelj moralne filozofije, čine bit nastavničke etike.
Nastavnik je slobodan i odgovoran u svom radu, teži otkrivanju istine, istražuje je i brani u atmosferi dijaloga i tolerancije. Pri tome je dužan da unapređuje svoje znanje u skladu sa najvišim standardima obrazovnog procesa.
Nastavnik objavljuje vlastite rezultate, razmjenjuje znanja i podatke sa drugim nastavnicima sa ciljem podizanja kvaliteta nastavnog procesa i unapređenja struke.

Član 3.
Nastavnik je dužan da čuva profesionalnu tajnu sve do njenog zvaničnog objavljivanja.

Član 4.
Nastavnik treba da ukazuje na nestručne tvrdnje povezane sa njegovom strukom, izbjegavajući postupke koji bi potcijenili i obezvrijedili dostojanstvo drugih.
Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno, ako je to uvjerenje utemeljeno na naučnoj istini i kritičnosti.

Član 5.
Nastavnik je dužan da posebnu pažnju posveti svojim nastavnim obavezama, koje će prihvatiti nakon realne procjene svojih sposobnosti i mogućnosti da ih kvalitetno i u potpunosti izvršava.
Nastavu mora održavati redovno, u utvrđenom terminu i trajanju.
Nastavnik je dužan da učestvuje u vannastavnim aktivnostima, u skladu sa svojim mogućnostima.

Član 6.
Lični izgled nastavnika mora da ispunjava odgovarajući nivo oficijelnosti i ozbiljnosti. Odjeća nastavnika treba da je čista, uredna, umjerenih linija i krojeva, primjerena pozivu i misiji koju prosvjetni radnik vrši u društvenoj zajednici.
Nastavnik ne treba pred učenicima da koristi mobilni telefon niti da vrši bilo kakve druge radnje koje bi umanjile njegov ugled.

Član 7.
Nastavnik je dužan da čuva svoje dostojanstvo i u komunikaciji sa nenastavnim osobljem u školi, koje direktor treba da upozna sa ovim načelom Kodeksa.

Odnos prema učenicima

Član 8.
Nastavnik kod učenika mora podsticati slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju, a u prenošenju znanja dužan je da primjenjuje najviše naučne, stručne, profesionalne i etičke standarde.
Nastavni proces treba voditi tako da se učenici osposobe za rješavanje postojećih zadataka, te da na osnovu stečenih znanja s razumijevanjem prihvataju napredak nauke.

Član 9.
Kriterijum praćenja rada i ocjenjivanja znanja učenika mora biti objektivan, pouzdan, ujednačen i unaprijed poznat učenicima.
Učenici se ocjenjuju na osnovu iskazanog znanja, iznesenih činjenica, razumijevanja materije, stečenih vještiina i pokazane sposobnosti da iskazano primijene u novoj situaciji.
Nastavnik svoje zahtjeve mora prilagoditi sredstvima koja su pristupačna, literaturi i metodama koje su dostupne i saopštene u toku nastave.

Član 10.
Nastavnik je dužan da sa učenicima uspostavi odnos međusobnog povjerenja i uvažavanja, uz poštovanje njihovih ličnosti, sloboda i prava, uz čuvanje svog dostojanstva i izbjegavanje suvšine pristrasnosti sa učenicima.
Nastavnik u dijalogu sa učenicima, u nastavnom procesu i izvan njega, mora poštovati principe nenasilne komunikacije.
Zabranjeno je iskorišćavanje učenika, diskriminacija, vrijeđanje njihovog dostojanstva i zloupotreba bilo koje druge vrste.

Član 11.
Nastavnik posebno pred učenicima mora čuvati svoje i dostojanstvo svojih kolega.

Odnos prema kolegama

Član 12.
Među nastavnicima mora vladati stvaralačka atmosfera i vrhunski profesionalni odnos prema radu. Odnos među nastavnicima mora se temeljiti na kolegijalnosti, međusobnom uvažavanju, poštovanju znanja, stručnosti i ličnog dostojanstva, na pomoći i stvaralačkoj saradnji, te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

Član 13.
Nastavnik ne smije direktno ili indirektno povrijediti stručni ugled, napredovanje ili rad drugog nastavnika. Ako smatra da određeni nastavnik nije zaslužio napredovanje ili se nekorektno ponašao, upozoriće na to odgovornu osobu.
U javnoj kritici rada drugog nastavnika mora biti suzdržan, imajući u vidu da su odjeljenjska vijeća, Nastavničko vijeće, stručni aktivi, te stručni časopisi primjerena mjesta za stručne rasprave i kritiku.

Odnos prema instituciji

Član 14.
Nastavnici su dužni da poštuju hijerarhiju nastavničkih i drugih zvanja, ovlašćene pojedince i organe u školi. Pri tome su slobodni da argumentovano kritikuju rad organa ili pojedinaca.

Član 15.
Ucjene i pritisci, mito i korupcija i svi drugi oblici nečasnih uticaja koji vode kršenju stručnih kriterijuma, predstavljaju najgrublju povredu pravila ponašanja u obrazovanju, te time direktno bacaju sjenku na ugled institucije.

Član 16.
Prihvatajući načela ovog Kodeksa, nastavnici se obavezuju da će ih dosljedno provoditi uvijek i isključivo u interesu ugleda Gimnazije, svog ugleda i dostojanstva, kao i ugleda i dostojanstva učenika, kako bi se sačuvala vodeća pozicija ove obrazovne institucije u Beranama i Gornjem Polimlju.

Društvena misija

Član 17.
Nastavnici učestvuju u društvenom životu kao i svi građani, ali su dužni da svoj lični angažman usklade sa obavezama prema učenicima, nastavni i interesima Škole kao obrazovne institucije, ne zloupotrijebivši svoj status i autoritet radi ostvarivanja ličnih interesa.

Član 18.
Nepostupanje u skladu sa načelima ovog Kodeksa, odnosno njihovo svjesno kršenje, predstavlja povredu časti i radnih obaveza nastavnika, zbog čega mogu biti pozvani na odgovornost od strane Komisije i uprave škole.

Član 19.
Ovaj Kodeks stupa na snagu narednog dana po usvajanju.
Berane, 31.08.2007. godine
Kodeks je usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća JU Gimnazije “Panto Mališić”, održanoj 31.08.2007. godine